Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

lyba
9087 032f
Reposted fromursa-major ursa-major viakonfetka konfetka
lyba
6761 c956
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viakonfetka konfetka
lyba
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonfetka konfetka
5755 b608 500

Jade McDaniel taken by Jack Belli

Downtown Los Angeles

jackbelli.com

Reposted fromwestwood westwood viakonfetka konfetka
lyba
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viakonfetka konfetka
lyba
4547 0562 500
Reposted fromcupandcup cupandcup viakonfetka konfetka
4040 84ae
Reposted fromsugikinator sugikinator viakonfetka konfetka
9487 7395 500
lyba
2664 78d9
Reposted fromundressed undressed viakonfetka konfetka
2651 349b 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viakonfetka konfetka
lyba
6611 b22d
lyba

Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie. Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść

— Osiecka do Hłaski
lyba
lyba
lyba
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

3228 64e2 500

amber-danique:

Duane Michaels, Newlyweds at the Window

lyba

iuvencula: Mostar, Bosnia and Herzegovina

August 22 2017

lyba
0457 270b 500
Saravanan Sadasivam
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
0782 2d90
Reposted fromunco unco viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl