Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

lyba
lyba
lyba
9562 fe04
lyba
0044 58db
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaalotlikevegas alotlikevegas
lyba
4584 99fb
lyba

April 23 2017

lyba
Kobieta, która nie ma swoich ulubionych perfum, jest jak kobieta bez przyszłości.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
lyba
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
lyba
4369 8a8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viafoodforsoul foodforsoul

April 18 2017

lyba
5945 434a
Reposted fromwhiteshadeofblack whiteshadeofblack viagone gone
lyba
7445 d25d
Reposted fromalotlikevegas alotlikevegas viagone gone
lyba
lyba
Reposted fromiminlove iminlove viagone gone
lyba
5620 7696
Reposted fromaspazja aspazja viagone gone
lyba
Boję się, że Ty wcale tego moje kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromimponderabilia imponderabilia viagone gone
lyba
Chcę, żebyś wiedział (choć naprawdę nie wiem, do czego może Ci się przydać ta wiedza), że jesteś jedynym mężczyzną, który mnie dotyka. Także w moich myślach.
— J.L. Wiśniewski
Reposted frompiksele piksele viagone gone
lyba
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaiblameyou iblameyou
lyba
0166 b545 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiblameyou iblameyou
8570 1a26 500

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl